Jesteś tutaj

Warunki sprzedaży reklam

 1. Podstawą do zamieszczenia reklamy w pismach wydawanych przez Rozrywkę Sp. z o.o. jest zlecenie reklamowe podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego, określające rodzaj reklamy, jej powierzchnię, terminy realizacji, warunki oraz terminy płatności, a także cenę i wysokość rabatów.
 2. Podane w cenniku ceny reklam dotyczą zajętej powierzchni reklamowej oraz materiałów gotowych do druku. Za opracowanie graficzno-techniczne lub wykonanie reklamy według dostarczonego projektu dolicza się jednorazowo dodatkowe koszty, w zależności od powierzchni i złożoności grafiki.
 3. Artykuły reklamowe opatrywane są w druku nadtytułem "tekst promocyjny" lub "reklama". Gotowe wywiady i artykuły reklamowe są płatne według cen kolumn redakcyjnych, w zależności od zajętej powierzchni.
 4. Istnieje możliwość zamieszczania nietypowych form reklamy, insertów, wkładek reklamowych itp. Forma, termin i cena podlegają każdorazowo uzgodnieniu z Biurem Reklamy. W przypadku insertu i wkładki reklamowej przed zawarciem umowy wymagane jest przedstawienie wzoru do akceptacji redakcji.
 5. Terminy przyjmowania zleceń i materiałów do druku - wg Harmonogramu wydań.
 6. Zlecenia dotyczące nietypowych form reklamy (inserty, wkładki, wrzutki, wklejki) przyjmowane są 2 tygodnie wcześniej przed terminem przyjmowania zleceń, określonym dla danego wydania w "Harmonogramie wydań".
 7. Redakcja ma prawo odmowy przyjęcia do realizacji materiałów nienadających się do reprodukcji z powodu złej jakości lub nieodpowiadających parametrów technicznych.
 8. Wszelkie zmiany w treści reklamy - podane wyłącznie na piśmie - mogą być dokonane nie później niż 4 tygodnie przed ukazaniem się numeru.
 9. W przypadku niedostarczenia nowych materiałów w terminach określonych w "Harmonogramie wydań", redakcja ma prawo do zamieszczenia reklamy dostarczonej do poprzedniego numeru.
 10. Wycofanie zamówienia lub zlecenia reklamowego w terminie krótszym niż cztery tygodnie przed ukazaniem się numeru uprawnia redakcję do obciążenia zleceniodawcy równowartością 100% uzgodnionej wartości reklamy.
 11. Jeżeli materiały dostarczone do reprodukcji mają być zwrócone zleceniodawcy, należy to wyraźnie zaznaczyć w zleceniu.
 12. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych ogłoszeń i reklam, może też odmówić zamieszczenia ogłoszenia, reklamy, insertu bądź wkładki, jeśli ich treść lub forma pozostają w sprzeczności z prawem lub z linią programową i charakterem pisma (art. 36 p. 4 Prawa prasowego).
 13. Redakcja ma prawo odmowy publikacji reklam w trakcie realizacji zamówienia lub zlecenia, jeśli ich forma lub treść spotka się z negatywnym odbiorem.
 14. W przypadku kolorowego druku reklam redakcja rezerwuje sobie prawo do powszechnie przyjętej tolerancji odchyleń kolorystycznych pomiędzy dostarczonym cromalinem a wydrukowaną reklamą (+/- 3%). W razie istotnych zmian jakościowych występujących w druku zamówionej reklamy, strony w drodze wzajemnych uzgodnień ustalą upust ceny lub inną rekompensatę.
 15. Ewentualne reklamacje, wyłącznie na piśmie z 3 egzemplarzami dowodowymi, przyjmowane są w ciągu 14 dni od daty ukazania się reklamy. Reklamacji nie podlegają reklamy, których projekty dostarczono bez cromalinu. Reklamacje złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 16. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe na skutek sił wyższych, które zakłóciły częściowo lub całkowicie produkcję lub dystrybucję pism.
 17. Należność za publikacje reklam obliczana jest według cennika obowiązującego w dniu ukazania się numeru.
 18. O zmianie cennika reklam redakcja powiadomi zleceniodawców 4 tygodnie przed wprowadzeniem.